Home Nieuws

Oproep tot kandidatuurstelling secretaris Cycling Vlaanderen VZW

Oproep tot kandidatuurstelling secretaris Cycling Vlaanderen VZW

Cycling Vlaanderen is de officieel erkende sportfederatie voor het wielrennen in Vlaanderen en telt 80.000 leden.

Op 22 maart 2021 kiest de algemene vergadering van de VZW Cycling Vlaanderen een nieuwe secretaris.

Wat is de opdracht van de secretaris?

De secretaris staat de voorzitter van Cycling Vlaanderen bij in de leiding van de algemene vergadering, het uitvoerend comité, het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur, en vervangt hem bij afwezigheid bij het bestuursorgaan.

De secretaris draagt bij aan een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor de besluitvorming. Hij stimuleert de interactie tussen het uitvoerend comité, het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur.

Wat zijn de taken van de secretaris?

 • Als lid van het dagelijks bestuur de uitvoering van het beleid van de sportfederatie opvolgen, en dit namens het bestuursorgaan en het uitvoerend comité, door kennisname van de rapportering van de CEO, en overleg over de besteding van de fondsen.
 • Ondersteunen en informeren van de voorzitter en het dagelijks bestuur
 • Organiseren en coördineren van de voortgang en de verslaggeving van bestuursactiviteiten en de bestuurlijke informatiestroom
 • Coördineren van de interne en externe bestuurlijke informatiestroom
 • Samen met de voorzitter de agenda van de vergaderingen opstellen en toezien op het opstellen en de verspreiding van de uitnodigingen
 • Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken
 • In samenwerking met het bestuur oplossingen zoeken voor problemen binnen de federatie of problemen gerelateerd met de federatie
 • Het vervullen van een bestuursfunctie: prioriteiten stellen en in alle sportieve geledingen via overleg binnen het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan
 • Toezichthouder op de administratieve aspecten, onder meer zoals ontwikkeld binnen het Vlaams Uitvoerend Comité en de diverse commissies.

Meer informatie vind je ook terug in de statuten en het intern reglement van Cycling Vlaanderen (www.cycling.vlaanderen – rubriek ‘Over ons’).

Heb je interesse en voldoe je aan volgende voorwaarden?

 • Je bent vanzelfsprekend lid van Cycling Vlaanderen voor het jaar 2021, en in het bezit van een kopie van een lidkaart of een vergunning
 • Je bent in het bezit van een recent uittreksel uit het strafregister, model 2 (daterend van 1 oktober 2020 of later), waaruit blijkt dat je niet verhinderd bent om mandaten op te nemen of om met minderjarigen om te gaan

Het mandaat van secretaris is onbezoldigd en wordt uitgeoefend gedurende een termijn van 4 jaar, hernieuwbaar.

Indien je aan de twee voornoemde voorwaarden voldoet en indien je opdrachten uit het takenpakket wil opnemen, kan je je kandidatuur, samen met een CV, het bedoelde uittreksel uit het strafregister en een kopie van de lidkaart of vergunning (of bevestiging van de betaling) tegen uiterlijk 15 februari 2021 (poststempel) per gewone post overmaken aan “De voorzitter van Cycling Vlaanderen, Strandlaan 3, 9000 Gent”, met vermelding op de envelop “kandidatuur secretaris”.

In onderling overleg met de voorzitter zal onder de kandidaten afgesproken worden of zij hun kandidatuur al dan niet zullen toelichten op vergaderingen van de provinciale afdelingen, desgevallend via een videomeeting.

Op de algemene vergadering van 22 maart 2021 zal er tevens mogelijkheid zijn om de kandidatuur toe te lichten.